Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2024

Thứ sáu - 23/02/2024 03:35
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 60/TB-ĐHSPHN2 Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2024
 
          Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;
          Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;
          Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc ban hành Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024;
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 28 đợt 1 năm 2024; cụ thể như sau:
1.  Chỉ tiêu
TT Ngành đào tạo Mã ngành Chương trình đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh  đợt 1 năm 2024 (dự kiến)
Định hướng nghiên cứu Định hướng ứng dụng
 1.  
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học 8140111   X 110
 1.  
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt 8140111   X
 1.  
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Thể chất 8140111   X
 1.  
Quản lý giáo dục 8140114   X 95
 1.  
Giáo dục học (Giáo dục tiểu học; Giáo dục mầm non) 8140101   X 65
 1.  
Toán giải tích 8460102 X   45
  Sinh học thực nghiệm 8420114 X   35
 1.  
Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 8440103 X   35
 1.  
Ngôn ngữ Việt Nam 8220102 X   50
 1.  
Lý luận văn học 8220120 X   30
 1.  
Văn học Việt Nam 8220121 X   60
 1.  
Lịch sử Việt Nam 8229013 X   25
  Tổng       550
 
2.  Đối tượng và điều kiện dự tuyển
Người dự tuyển là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cần thỏa mãn các điều kiện sau đây:
a) Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;
Bằng tốt nghiệp đại học ngành phải học bổ sung kiến thức (xem Phụ lục 1).
b) Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam:
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường ĐHSP Hà Nội 2 cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn đủ thời gian 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển (xem Phụ lục 2).
            c) Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của Trường ĐHSP Hà Nội 2 (nếu có).
3. Hình thức và thời gian đào tạo
            - Hình thức đào tạo: Chính quy
            - Thời gian đào tạo chuẩn: 02 năm
4. Phương thức tuyển sinh
          Nhà trường sử dụng các phương thức tuyển sinh sau đây:
4.1. Xét tuyển đối với người dự tuyển có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ đáp ứng điều kiện đầu vào của chuẩn chương trình đào tạo.
4.2. Thi tuyển kết hợp xét tuyển đối với người dự tuyển chưa đáp ứng đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ theo điều kiện đầu vào của chuẩn chương trình đào tạo; cụ thể:
- Môn Tiếng Anh (đối với thí sinh đăng ký học ngoại ngữ Tiếng Anh trong quá trình đào tạo nếu trúng tuyển; các ngành đào tạo theo định hướng ứng dụng chỉ đào tạo ngoại ngữ là Tiếng Anh) thi theo định dạng VSTEP 3-5;
- Môn Tiếng Trung Quốc (đối với thí sinh đăng ký học ngoại ngữ Tiếng Trung Quốc trong quá trình đào tạo nếu trúng tuyển) thi theo định dạng đề thi HSK3;
 5. Nguyên tắc xét tuyển
            5.1. Chứng chỉ/điểm thi môn Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc là điều kiện cần để xét tuyển.
            5.2. Điểm xét tuyển (ĐXT) đối với ngành đào tạo định hướng nghiên cứu:
a) Điểm kết quả học tập bậc đại học (tối đa 90 điểm)
Điểm kết quả học tập bậc đại học (ĐHT) được tính dựa vào điểm trung bình chung học tập bậc đại học (TBCHT) theo thang điểm 10 (tính đến hai chữ số thập phân). Cụ thể:
- Người dự tuyển ngành phù hợp: điểm TBCHT là điểm trung bình chung kết quả học tập toàn khóa học.
- Người dự tuyển phải học bổ sung kiến thức: Điểm TBCHT bao gồm điểm trung bình chung học tập bậc đại học (TBĐH) cộng với điểm trung bình chung các học phần bổ sung (HPBS) có tính trọng số tín chỉ. Kết quả tính điểm TBCHT như sau:
TBCHT = (TBĐH + HPBS)/2
Điểm kết quả học tập bậc đại học được tính theo công thức
                                ĐHT = k*TBCHT
trong đó k = 9 nếu người dự tuyển tốt nghiệp đại học các chương trình đào tạo từ 130 tín chỉ trở lên, k = 8 nếu người dự tuyển tốt nghiệp đại học các chương trình đào tạo dưới 130 tín chỉ.
b) Điểm nghiên cứu khoa học (tối đa 10 điểm)
Điểm nghiên cứu khoa học (ĐKH) được tính theo các tiêu chí sau:
- Đoạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc: tối đa 10 điểm
- Đoạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ: tối đa 10 điểm
- Đoạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường ĐHSP Hà Nội 2: tối đa 5 điểm
- Có công bố khoa học liên quan đến ngành dự tuyển: tối đa 10 điểm
Lưu ý:
- ĐKH là bắt buộc đối với người dự tuyển tốt nghiệp đại học hạng trung bình.
- Tiểu ban chuyên môn trực thuộc Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường sẽ đánh giá, cho điểm;
c) Điểm ưu tiên (tối đa 10 điểm theo thang điểm 100)
d) Điểm xét tuyển (ĐXT)
                        ĐXT = ĐHT + ĐKH + ĐƯT
5.3. Điểm xét tuyển (ĐXT) đối với ngành đào tạo định hướng ứng dụng:
               Những ngành đào tạo theo định hướng ứng dụng, điểm xét tuyển bao gồm điểm học tập và điểm ưu tiên tính theo công thức ở mục 5.2.
                    ĐXT = ĐHT + ĐƯT
5.4.  Nguyên tắc xét tuyển
- Lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu; người dự tuyển trúng tuyển có điểm xét tuyển không dưới 50% điểm tối đa (không tính điểm ưu tiên).
- Trường hợp người dự tuyển cuối cùng có điểm bằng nhau thì sử dụng tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên như sau: Thí sinh là nữ ưu tiên theo quy định tại khoản 4, Điều 16 Nghị định 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Điểm trung bình tích luỹ/trung bình chung học tập ở bậc đại học.
6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
            Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
a)  Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có):
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên tại các địa phương thuộc Khu vực 1 (được quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành);
- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;
- Con liệt sĩ;
- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
- Người có thời gian công tác liên tục từ 24 tháng trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được thuộc Khu vực 1 (được quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành). Thí sinh thuộc đối tượng này phải nộp quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
b) Phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu ở Phụ lục 3);
c) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học;
d) Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (nếu có);
e) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (đối với người đã có việc làm), chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với thí sinh tự do) có dán ảnh và đóng dấu giáp lai;
            f) Công văn cử đi dự thi của cơ quan quản lý nhân sự đối với những người đã có việc làm;
            g) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
h) Bản sao hợp lệ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn hoặc giấy xác nhận đủ thời gian kinh nghiệm làm việc chuyên môn, quản lý để chứng nhận thâm niên công tác;
i) Quyết định điều động hoặc biệt phái công tác (nếu có);
j) Chứng nhận đã học bổ sung kiến thức (nếu có);
k) Bốn (04) ảnh cỡ 3x4, sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành đăng kí dự thi;
l)  Hai phong bì có dán tem, ghi địa chỉ, số điện thoại cần gửi đến cho người dự tuyển;
m) Minh chứng kết quả nghiên cứu khoa học đối với thí sinh dự tuyển các ngành đào tạo định hướng nghiên cứu (nếu có).
Hồ sơ đăng ký dự thi người dự tuyển có thể nhận miễn phí tại Phòng Đào tạo hoặc tải về tại http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/thacsi.
Người dự tuyển phải tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ tuyển sinh.
7. Học bổ sung kiến thức và ôn tập
- Lớp bổ sung kiến thức và ôn thi tuyển sinh: dự kiến từ tháng 3/2024.
8. Nộp hồ sơ đăng ký:
- Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: từ 8h00 ngày 22/02/2024 đến 17h00 ngày 07/4/2024 (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ được nghỉ theo quy định của Nhà nước).
- Người dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển theo một trong các hình thức sau đây:
           + Trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội 2;
           + Chuyển phát nhanh đến địa chỉ: Đinh Thị Hằng Nga, chuyên viên chính Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
9. Các mốc thời gian quan trọng
- Thi môn Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc: dự kiến ngày 27 tháng 4 năm 2024
- Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 27 tháng 4 năm 2024
- Công bố kết quả và nhập học: tháng 5/2024
10. Lệ phí
a) Lệ phí tuyển sinh
Đăng kí dự tuyển: 60.000đ/người dự tuyển/hồ sơ;
Lệ phí thi: 360.000đ/người dự tuyển/hồ sơ.
b) Hình thức nộp lệ phí:
            Người dự tuyển nộp lệ phí bằng cách chuyển khoản:
                + Số tài khoản: 42610000276664, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên. 
               + Tên đơn vị thụ hưởng: Trường ĐHSP Hà Nội 2
               + Nội dung chuyển tiền:
            [Họ tên người dự tuyển],[Số CMND hoặc CCCD],[LPTS-THS], [ngành đăng ký dự thi]
 Ví dụ: Nguyen Van A, 120000003456,LPTS-THS,Quan ly giao duc
 Lưu ý: Người dự tuyển không chuyển tiền từ cây ATM, ZaloPay, MoMo,…để thể hiện đầy đủ thông tin trong nội dung chuyển tiền.
11. Học phí
Học viên phải đóng học phí hằng năm, định mức thu theo Quy định về định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Trường ĐHSP Hà Nội 2.
12. Thông tin khác có liên quan đến công tác tuyển sinh
- Người dự tuyển tự sắp xếp nơi ở trong thời gian học bổ sung kiến thức, học ôn tập, các ngày thi tuyển hoặc liên hệ với Ban Quản lý Ký túc xá của Nhà trường: ông Nguyễn Mẫu Lâm, số điện thoại: 0977.642246; 0211.3863683
- Người nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh:
Bà Đinh Thị Hằng Nga, số điện thoại: 0919.715151
Bà Phùng Thị Vân Anh, số điện thoại: 0979.126866

 
Nơi nhận:
 • Bộ GD&ĐT (để b/c);
 • Hiệu trưởng (để b/c);
 • Các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT; Các Học viện; Trường ĐH, CĐ, TC, THPT, THCS, TH, MN, TTGDTX và các cơ sở giáo dục khác;
 • Lưu: TC-HC, ĐT [100].
KT. HIỆU TRƯỞNG
Phó Hiệu trưởng
 
 

 
 
Trịnh Đình Vinh
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây