Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022

Thứ tư - 16/03/2022 23:42
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;
Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
Căn cứ Quyết định số 1052/ĐHSPHN2-ĐT ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học;
Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành Quy định liên kết đào tạo trình độ đại học;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;
Căn cứ Thông báo số 40/TB-ĐHSPHN2 ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc Thông báo tuyển sinh đại học năm 2022;
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học. Cụ thể như sau:
1. Ngành tuyển sinh đào tạo giáo viên                 
1.1. Từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học
Các ngành: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non.
1.2. Từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học
Các ngành: Sư phạm (SP) Ngữ văn; SP Toán học; SP Vật lý; SP Hóa học; SP Sinh học; SP Tin học; SP Lịch sử; SP Tiếng Anh; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Mầm non; Giáo dục Công dân; Giáo dục Thể chất.
2. Đối tượng tuyển sinh, điều kiện về văn bằng
- Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng (phù hợp với ngành dự thi) do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Bằng tốt nghiệp không thuộc ngành đào tạo giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp với ngành xét tuyển.
- Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải đuợc công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào 
Áp dụng với các ngành đào tạo giáo viên:
- Người đã tốt nghiệp trước ngày 22 tháng 6 năm 2020 phải:
Đang làm việc trong ngành giáo dục, đã ký hợp đồng làm việc tối thiểu từ 01 năm (12 tháng) trở lên và địa phương vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng.
- Người đã tốt nghiệp sau ngày 22 tháng 6 năm 2020 phải đạt một trong các tiêu chí sau:
+ Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên.
+ Tốt nghiệp THPT loại giỏi hoặc có học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm (36 tháng) kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.
+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng đạt loại giỏi.
+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng đạt loại khá và có 3 năm (36 tháng) kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.
Riêng ngành Giáo dục Thể chất phải đạt một trong các tiêu chí sau:
+ Học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên.
+ Tốt nghiệp THPT loại khá, hoặc có học lực lớp 12 đạt loại trung bình và có 5 năm (60 tháng) kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.
+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng đạt loại khá trở lên.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Xét tuyển
- Xét tuyển sử dụng kết quả điểm trung bình chung học tập (tính theo thang điểm 10, đối với thí sinh đào tạo theo hình thức niên chế).
- Xét tuyển sử dụng kết quả điểm trung bình chung tích lũy (tính theo thang điểm 4, đối với thí sinh đào tạo theo hình thức tín chỉ).
 
4.2. Thi tuyển
Mỗi ngành tuyển sinh thí sinh phải thi 03 môn, cụ thể:
- Liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học:
STT Ngành
tuyển sinh
Môn thi tuyển sinh
Môn 1
(Môn cơ bản)
Môn 2
(Môn cơ sở ngành)
Môn 3
(Môn chuyên ngành)
1 Giáo dục Tiểu học Toán cơ sở Cơ sở
Tự nhiên-Xã hội
Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học
2 Giáo dục Mầm non Toán cơ sở Văn học trẻ em Phương pháp giáo dục khoa học cho trẻ mầm non
          - Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học:
STT Ngành
tuyển sinh
Môn thi tuyển sinh
Môn 1
(Môn cơ bản)
Môn 2
(Môn cơ sở ngành)
Môn 3
(Môn chuyên ngành)
1 SP Toán học Giải tích Đại số Phương pháp dạy học Toán
2 SP Vật lý Toán cho vật lý Cơ đại cương Phương pháp dạy học Vật lý
3 SP Hóa học Hóa học đại cương Hóa học vô cơ Phương pháp dạy học Hóa học
4 SP Sinh học Thực vật học Động vật học Phương pháp dạy học Sinh học
 
5 SP Tin học Toán rời rạc Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Phương pháp dạy học Tin học
6 SP Ngữ văn Ngôn ngữ Văn học Việt Nam Phương pháp dạy học Ngữ văn
7 SP Lịch sử Lịch sử Việt Nam Lịch sử thế giới Phương pháp dạy học Lịch sử
 
STT Ngành
tuyển sinh
Môn thi tuyển sinh
Môn 1
(Môn cơ bản)
Môn 2
(Môn cơ sở ngành)
Môn 3
(Môn chuyên ngành)
8 SP Tiếng Anh Ngữ pháp-Đọc hiểu Viết Phương pháp dạy học tiếng Anh
9 Giáo dục Tiểu học Toán cơ sở Cơ sở
Tự nhiên-Xã hội
Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học
10 Giáo dục Mầm non Toán cơ sở Văn học trẻ em Phương pháp giáo dục khoa học cho trẻ mầm non
11 Giáo dục Công dân Kinh tế chính trị Tư tưởng
Hồ Chí Minh
Triết học
12 Giáo dục Thể chất Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất Sinh lý học
thể dục thể thao
Phương pháp
giáo dục thể chất trường học
          Riêng điểm từng môn thi tuyển sinh phải đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10 mới đủ điều kiện xét tuyển.
5. Nguyên tắc xét tuyển
- Điểm xét tuyển = (điểm trung bình chung học tập/điểm trung bình chung tích lũy/tổng điểm 03 môn thi tuyển) + (điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực).
- Lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.
6. Thời gian tuyển sinh
        Theo thỏa thuận giữa Trường ĐHSP Hà Nội 2 và cơ sở phối hợp đào tạo.
7. Hồ sơ đăng ký đăng ký xét tuyển/thi tuyển
- Mỗi thí sinh phải nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển (01 bộ lưu tại Trường ĐHSP Hà Nội 2, 01 bộ lưu tại cơ sở phối hợp đào tạo) do Trường ĐHSP Hà Nội 2 phát hành. Hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển gồm có:
- Đơn đăng ký xét tuyển đại học (đối với xét tuyển)/Phiếu tuyển sinh đại học (đối với thi tuyển).
- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT.
- Bản sao hợp lệ học bạ cấp THPT.
- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp cao đẳng/trung cấp.
- Bản sao hợp lệ bảng điểm/phụ lục văn bằng tốt nghiệp cao đẳng/trung cấp.
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh (nếu có).
- 01 phòng bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.
- 04 ảnh chân dung cỡ 4x6 trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ.
- Giấy xác nhận thời gian công tác từ 01 năm (12 tháng) trở lên( đối với người đã tốt nghiệp trước ngày 22 tháng 6 năm 2020).
- Giấy xác nhận thời gian công tác có 3 năm (36 tháng) kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo(đối với người đã tốt nghiệp sau ngày 22 tháng 6 năm 2020, tốt nghiệp THPT, có học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng đạt loại khá).
- Giấy xác nhận thời gian công tác có 5 năm (60 tháng) kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo (đối với người đã tốt nghiệp sau ngày 22 tháng 6 năm 2020, xét tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất đã tốt nghiệp THPT loại khá hoặc có học lực lớp 12 đạt loại trung bình).
8. Chỉ tiêu tuyển sinh
          Trong chỉ tiêu của Trường ĐHSP Hà Nội 2 được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.
9. Thời gian đào tạo
- Từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học: Từ 2,5 năm đến 03 năm.
- Từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học: Từ 1,5 năm đến 02 năm.
- Thời gian học: thứ 7, chủ nhật trong tuần; liên tục trong các tháng hè.
- Thời gian học theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học dài hơn tối thiểu 20 % so với hình thức đào tạo chính quy của cùng chương trình đào tạo.
10. Văn bằng tốt nghiệp
Bằng Cử nhân do Trường ĐHSP Hà Nội 2 cấp.
11. Địa điểm đào tạo, kinh phí đào tạo
- Địa điểm đào tạo: Tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 và tại các cơ sở phối hợp đào tạo theo quy định hiện hành.
- Kinh phí đào tạo: Người học đóng học phí theo quy định trong hợp đồng của Trường ĐHSP Hà Nội 2 với cơ sở phối hợp đào tạo.
12. Lệ phí tuyển sinh
Theo thỏa thuận giữa Trường ĐHSP Hà Nội 2 và cơ sở phối hợp đào tạo.
Thông tin khi cần trao đổi, xin liên hệ ông Đỗ Chí Nghĩa, Phòng Đào tạo, số điện thoại: 0913.517.965 ; email: dochinghia@hpu2.edu.vn
        Xin trân trọng cảm ơn!
 
Nơi nhận:
- Cơ sở phối hợp đào tạo (để phối hợp và thực hiện);
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Lưu: TC-HC, ĐT [20b].

 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 (đã ký)
 
 
 
 Trịnh Đình Vinh
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây