zalonhom hpu2
line hpu2
hotline hpu2
line hpu2
nganhdaotao hpu2
line hpu2
htts hpu2
             

Thông báo các phương thức tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2024

Chủ nhật - 14/01/2024 20:32
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:            /TB-ĐHSPHN2  Hà Nội, ngày        tháng        năm 2024
 
 
THÔNG BÁO
Các phương thức tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2024
 
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;
Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo phương thức tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2024 như sau:
 1. Phương thức tuyển sinh:
- PT301:
+ PT301-1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8);
+ PT301-2: Dự bị đại học;
- PT100: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024;
- PT405: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với điểm thi năng khiếu (áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Quản lý thể dục thể thao);
- PT200: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT;
- PT406: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu (áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và  Quản lý thể dục thể thao);
- PT402: Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và Trường ĐHSP Hà Nội;
- PT500: Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và Trường ĐHSP Hà Nội kết hợp với điểm thi năng khiếu (áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Quản lý thể dục thể thao).
 1. Tổ hợp môn xét tuyển:
TT Mã ngành Tên ngành Mã phương thức xét tuyển Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
 1.  
7140201 Giáo dục Mầm non PT405 Ngữ văn, Năng khiếu 2,
Năng khiếu 3
(M01)
Toán,
Năng khiếu 2,
Năng khiếu 3
(M09)
Ngữ văn + GDCD + Năng Khiếu 1
(M26)
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 1
(M05)
PT406
PT301
PT500
 1.  
7140202 Giáo dục Tiểu học PT100 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
(D01)
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
(A01)
Toán, Vật lí, Hóa học
(A00)
Ngữ văn, Toán, Địa lí
(C04)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7140204 Giáo dục Công dân PT100 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
(D01)
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
(C00)
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh
(D66)
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD
(C19)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7140206 Giáo dục Thể chất PT405 Ngữ văn, Năng khiếu 5,
Năng khiếu 6
(T01)
Toán,
Năng khiếu 5,
Năng khiếu 6
(T02)
Toán, Sinh học, Năng khiếu 4
(T00)
Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu 4
(T05)
PT406
PT301
PT500
 1.  
7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh PT100 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
(D01)
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
(C00)
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh
(D66)
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD
(C19)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7140209 Sư phạm Toán học PT100 Toán, Vật lí, Hóa học
(A00)
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
(A01)
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
(D01)
 
Toán, GDCD, Tiếng Anh
(D84)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7140210 Sư phạm Tin học PT100 Toán, Vật lí, Hóa học
(A00)
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
(D01)
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
(A01)
Ngữ văn, Toán, Vật lí
(C01)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7140211 Sư phạm Vật lý PT100 Toán, Vật lí, Hóa học
(A00)
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
(A01)
Ngữ văn, Toán, Vật lí
(C01)
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
(D11)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7140212 Sư phạm Hóa học PT100 Toán, Vật lí, Hóa học
(A00)
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) Toán, Hóa học, Sinh học (B00) Toán, Hóa học, Địa lí (A06)
 
PT200
PT301
PT402
 1.  
7140213 Sư phạm Sinh học PT100 Toán, Hóa học, Sinh học
(B00)
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
(B08)
Toán, Vật lý, Sinh học
(A02)
Toán, Sinh học, Ngữ văn
(B03)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7140217 Sư phạm Ngữ văn PT100 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) Ngữ văn, Toán, GDCD (C14) Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7140218 Sư phạm Lịch sử PT100 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7140231 Sư phạm Tiếng Anh PT100 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
(D01)
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
(A01)
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
(D11)
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
(D12)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên (dự kiến) PT100 Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
(A16)
Toán, Vật lí, Hóa học
(A00)
Toán, Vật lí, Sinh học
(A02)
Toán, Hóa học, Sinh học
(B00)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý PT100 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
(C00)
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD
(C19)
Ngữ văn, Địa lý, GDCD
(C20)
Toán, Lịch sử, Địa lý
(A07)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7220201 Ngôn ngữ Anh PT100 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) Toán, Vật lí, Tiếng Anh
(A01)
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
(D11)
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
(D12)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc PT100 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
(D04)
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
(D01)
 
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
(D14)
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
(D11)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7310630 Việt Nam học PT100 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
(C00)
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
(D01)
Ngữ văn, Toán, GDCD
(C14)
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
(D15)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7420201 Công nghệ Sinh học PT100 Toán, Hóa học, Sinh học
(B00)
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
(B08)
Toán, Vật lý, Sinh học
(A02)
Toán, Sinh học, Ngữ văn
(B03)
PT200
PT301
PT402
 1.  
7480201 Công nghệ Thông tin PT100 Toán, Vật lí, Hóa học
(A00)
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
(D01)
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
(A01)
Ngữ văn, Toán, Vật lí
(C01)
PT200
PT301
PT402
21 7310403 Tâm lý học giáo dục (dự kiến) PT100 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
(C00)
Ngữ
văn,
Lịch sử,
GDCD
(C19)
Ngữ
văn,
Toán,
Tiếng
Anh
(D01)
Toán,
Hóa học,
Sinh học
(B00)
PT200
PT301
PT402
22 7810301 Quản lý thể dục thể thao (dự kiến) PT405 Ngữ văn, Năng khiếu 5,
Năng khiếu 6
(T01)
Toán,
Năng khiếu 5,
Năng khiếu 6
(T02)
Toán, Sinh học, Năng khiếu 4
(T00)
Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu 4
(T05)
PT406
PT301
PT500
 

          Trân trọng./.
Nơi nhận:
         - Các đơn vị trong trường;
         - Hiệu trưởng (để b/c);
        - Lưu: TC-HC, ĐT.
  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trịnh Đình Vinh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 38 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây