Chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức xét tuyển (Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023)

Thứ hai - 10/04/2023 14:30
TT Trình độ đào tạo Mã ngành Tên ngành Mã phương thức xét tuyển Tên phương thức
xét tuyển
Tổng chỉ
tiêu (dự kiến)
Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
 1.  
Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu 97 Ngữ văn, Năng khiếu 2,
Năng khiếu 3
Toán,
Năng khiếu 2,
Năng khiếu 3
Ngữ văn + GDCD + Năng Khiếu 1 Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 1
PT406 Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và điểm thi năng khiếu
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT500 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 105 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Toán, Địa lí
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7140204 Giáo dục Công dân PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 117 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, GDCD
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7140206 Giáo dục Thể chất PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu 150 Ngữ văn, Năng khiếu 5,
Năng khiếu 6
Toán,
Năng khiếu 5,
Năng khiếu 6
Toán, Sinh học, Năng khiếu 4 Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu 4
PT406 Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và điểm thi năng khiếu
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT500 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 206 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, GDCD
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7140209 Sư phạm Toán học PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 94 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 
Toán, GDCD, Tiếng Anh
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7140210 Sư phạm Tin học PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 97 Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7140211 Sư phạm Vật lý PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 292 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7140212 Sư phạm Hóa học PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 563 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Địa lí
 
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7140213 Sư phạm Sinh học PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 173 Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Sinh học, Ngữ văn
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7140217 Sư phạm Ngữ văn PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 132 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, GDCD Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7140218 Sư phạm Lịch sử PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 86 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, GDCD
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7140231 Sư phạm Tiếng Anh PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 99 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên (dự kiến) PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 200 Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý (dự kiến) PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 260 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, GDCD Ngữ văn, Địa lý, GDCD Toán, Lịch sử, Địa lý
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 51 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 133 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7310630 Việt Nam học PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 179 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, GDCD Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7420201 Công nghệ Sinh học PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 220 Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Sinh học, Ngữ văn
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 1.  
Đại học 7480201 Công nghệ Thông tin PT100 Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 167 Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
PT200 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
PT301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
PT402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây